Miljö- och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

SW verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Hög kvalitet genom väl beprövade och ständigt förbättrade processer. Vi arbetar för jämställdhet samt mot diskriminering, trakasserier och droger genom interna policys. Vi värnar om miljön genom tydliga mål och rutiner. Tar globalt ansvar genom sociala engagemang och välgörenhet.

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.

Våra värderingar, framgångsfaktorer och policys ska genomlysa varje medarbetare.

Vi frågar därför vet vi

Vi frågar för att veta, på riktigt. Känner vi våra kunders behov och våra kandidaters kompetens kommer vi att lyckas.

Effektivt

Vi levererar kvalitet till våra kunder. Och vi är effektiva när vi gör det. Vår ambition är att redan känna den vår kund söker.

Hög träffsäkerhet

Väl beprövade och ständigt förbättrade processer säkerställer rätt person på rätt plats.

Mänskligt

Våra konsultchefer är dedikerade till att uteslutande arbeta med och för våra konsulter, vilket ger kontinuitet och kvalitet till våra kunder. Dessutom tar SW ett socialt ansvar genom stora projekt i tredje världen.

Läs mer

Personligt engagemang

Vi tror på att personlig dialog tillsammans med lusten att alltid vilja utvecklas är något som vinner i längden.

Miljöpolicy

SW som är en del av SJR koncernen, ska verka för ett långsiktigt hållbart företagande. Vår ambition är att ha en resurseffektiv och miljöanpassad rekryterings- och konsultverksamhet. Verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de tjänster och produkter vi tillhandahåller. SJR koncernen åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs utav samt att ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan.

Denna ambition ska förverkligas genom att:

  • Effektivisera vår energianvändning och om möjligt använda förnyelsebara energikällor.
  • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
  • Beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
  • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
  • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänt elektronik.
  • Minimerar resor samt minska miljöpåverkan vid resor och transporter inom arbetet.
  • Öka kompetensen i miljöfrågor hos personalen.

Samtlig personal har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs.
 

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.